Økt livskvalitet
Brukerstyrt personlig assistanse
Heldøgns bo- og omsorg
Barnebolig

ØKT LIVSKVALITET

Heimta inngår i Ambea konsernet. Ambea er et ledende nordisk omsorgsselskap. Innenfor vår gruppe av selskaper tilbyr vi bolig, assistanse, utdanning og bemanning i helsevesenet. Ambea har over 450 enheter i Sverige og Norge og ca 14 000 ansatte.

Ambeas virksomhet i Norge omfatter personlig assistanse for mennesker med funksjonshemninger og bo- og omsorgstjenester for personer med kognitive funksjonshemmede og/ eller psykiske lidelser gjennom selskapene Heimta, Vitale og TBO Helse. Ambea driver sin virksomhet i Sverige innen Ambea Group, der Vardaga, Nytida, Lära og en bemanningsektor med flere varemerker inngår. Mer informasjon om Ambea, finner du på Ambea.se. Informasjon på engelsk finnes på Ambea.com.

Heimta leverer helse- og omsorgstjenester på vegne av det offentlige. Vi er ett supplement og en samarbeidspartner til helsetjenesten i kommunene med bo- og omsorgstjenester og BPA tjenester. For oss representerer Heimta noe trygt, stabilt og sikkert. Heimta er ett gammelnorsk ord med betydningsnyanser som å hente, bringe tilbake, bringe hjem eller ta tilbake. For oss betyr Heimta å gi troen på ett godt liv og at vi skal til å gi de menneskene som mottar våre tjenester muligheter til å få ett så godt liv som mulig. Vi i Heimta har som mål å øke livskvaliteten til de mennesker som mottar våre tjenester og på den måte hjelpe den enkelte å skape frihet, selvstendighet, en bedre tilværelse eller utvikling i sin hverdag. Det kan for eksempel gjøres gjennom å gi en person som bor i våre omsorgsboliger en trygg, stabil og verdig hverdag eller bidra til at en person med funksjonshemninger får en godt fungerende BPA ordning som gir økt frihet, selvstendighet og muligheter i sitt liv. Våre tjenester omfatter forskjellige former for omsorg til mennesker med veldig forskjellige utgangspunkt, historie og behov. Vår virksomhet ønsker å medvirke til å skape trygghet og økt selvstendighet i hverdagen til hver enkelt og på den måte øke livskvaliteten til hvert enkelt menneske.

Vårt formål er å levere fleksible tjenester av høy kvalitet og standard innen heldøgnsomsorg, barnebolig og brukerstyrt personlig assistanse til mennesker i alle aldre innenfor vår målgruppe. Vi har høy gjennomføringsdyktighet og er alltid tilgjengelig og løsningsorientert når noen har behov for våre tjenester. Vi tilpasser oss det enkelte oppdrag og skreddersyr løsninger individuelt tilpasset hver enkelt tjenestemottaker og oppdragsgivers ønsker og behov. Vi er en dynamisk organisasjon og er tilgjengelig for å løse oppdrag på kort varsel hvis det er behov for det. Vi leverer tjenester i hele Norge. Våre tjenester legger til rette for høy grad av medvirkning fra de som mottar våre tjenester. Hvert enkelt oppdrag og hver enkelt person er like viktig og skal få det beste tilbudet vi kan gi. Vi er ett supplement og en samarbeidspartner for helsetjenesten i kommunene. Tjenestene gis etter avtale og vedtak fra kommuner.

Målsetningen med tilbudet er å legge til rette for at de som mottar våre tjenester skal oppleve å ha et verdig liv med så høy livskvalitet som mulig. Det er en forutsetning for oss at våre tjenestene skal ha en intensjon og målsetning om å bidra til å øke tjenestemottakers grad av selvstendighet og muligheter i hverdagen. For oss er samarbeid, målrettet arbeid og stor grad av medvirkning avgjørende for å nå disse målsetningene. Tjenestene er fleksible og gis på kort varsel hvis oppdragsgiverne har behov for bistand. Som leverandør av BPA tjenester vil vi ha høy grad av tilgjengelighet for deg som arbeidsleder og bistå så mye som du ønsker. Vi inngår en samarbeidsavtale der vi kommer frem til hvor mye du ønsker at vi skal involvere oss og bistå deg. Bo og omsorgstjenestene ytes i Heimta sine botilbud, i allerede eksisterende kommunale boliger eller i tjenestemottakers egne hjem. Heimta sine botilbud organisert som samlokaliserte boliger, bofelleskap eller enetiltak. Heimta organiserer også nye tiltak på kort varsel i brukers hjemkommune.

Vårt samfunn er bygd på verdiene: rettssikkerhet – demokrati – ytringsfrihet – menneskeverd – toleranse – mangfold. Vi som virksomhet skal etterleve de samme verdiene som samfunnet vi er en del av. Våre verdier skal fungere som hjelp og veiviser for vår opptreden ovenfor hverandre, de som mottar våre tjenester, pårørende, samarbeidspartnere og våre oppdragsgivere.

Målsettinger og strategier kan best utvikles videre ved at vi har et felles sett av verdier og holdninger som skal være retningsgivende for vår adferd og arbeidsmåte. Gjennom fellesskap skal vi være en bedrift vi kan være stolte av og som våre omgivelser respekterer. Alle medarbeidere skal bidra til at vår virksomhet drives slik at den er troverdig og fortjener tillit. Vi skal holde ord, avtaler og tidsfrister. Vi skal vise full lojalitet til vedtatte mål, planer og beslutninger, og aktivt medvirke til å oppfylle disse. Vår holdning er at mennesker som gis tillit, ansvar og klare mål, trives bedre i jobben. Personlig engasjement og entusiasme skaper resultater. Hver enkelt medarbeider i selskapet har ressurser og talenter som kan videreutvikles. Vi legger vekt på åpenhet, omtanke og god kommunikasjon.

Alle som arbeider i Heimta har et overordnet mål; Øke livskvalitet til de som mottar våre tjenester og skape en best mulig hverdag for den enkelte. Vår jobb innebærer å sette tjenestemottaker i sentrum, våre egne behov er sekundære i arbeidshverdagen. Alt vi gjør skal bidra til at vi lever opp til denne ambisjonen. Vi skal strekke oss så langt som praktisk mulig for å være imøtekommende og hjelpsomme overfor samarbeidspartnere, pårørende, hverandre og de som mottar våre tjenester. Vi skal ha en åpen, ærlig kommunikasjonskultur med en klar holdning om at alle er like mye verdt – uansett stilling og funksjon. Arbeidsglede og godt humør er helt avgjørende for egen, kollegaers og tjenestemottakers trivsel. Godt humør skaper energi, utvikling, bygger relasjoner og teamfølelse. Vi skal gå på jobb med en innstilling om at vi skal gjøre alt vi kan for å nå målsetningene vi har satt oss. Som ansatt i Heimta skal vi sette våre kolleger i flest mulig situasjoner som de behersker godt, og være støttende og imøtekommende ovenfor hverandre.Vi skal en positiv holdning til alle mennesker. Vår ideologi tilsier at alle mennesker er født gode og har positive intensjoner. Vi skal tenke at alle gjør så godt de kan, prøve å forstå og aktivt legge til rette for at andre skal lykkes.

Vi leverer følgende tjenester innenfor vår målgruppe:

1. Organisering av BPA ordning til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand i form av personlig assistanse for å få en mer selvstendig hverdag.

2. Heldøgns bo- og omsorgstjenester til voksne mennesker over 18 år som trenger individuelt tilpassede tjenester og som ofte faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud.

3. Barnebolig for barn og ungdom opp til 18 år med behov for langvarige og koordinerte tjenester og som ikke lenger kan få dekket sine omsorgsbehov i hjemmet. Bakgrunn er som oftest atferdsutfordringer, kognitive funksjonshemninger og/ eller alvorlige psykiske lidelser.

Vi leverer tjenester i hele Norge og i alle aldre innen for målgruppen:

  • Mennesker med funksjonshemninger
  • Mennesker med kognitive funksjonshemninger
  • Mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Mennesker med alvorlige atferdsutfordringer

Vi har utviklet et eget kvalitets og internkontrollsystem som er utarbeidet i tråd med forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Hensikten med fokus på kvalitet og internkontroll er at de som mottar tjenester fra oss får sine grunnleggende behov for respekt, selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel ivaretatt. Videre skal det sikres at tjenestene oppfyller alle lovpålagte krav i gjeldende lover, forskrifter og rundskriv vedrørende BPA og bo- og omsorgstjenester. Kvalitetssikringssystemet er arbeidsverktøy i hverdagen som skal bidra til at vi utfører våre oppgaver på en enhetlig, oversiktlig og kontrollerbar måte. Kvalitetssikringssystemet skal gjenspeile den kvaliteten vi i Heimta ønsker at nivået på tjenestene skal være på.

Kvalitetsmål
• Medvirke til at de som mottar våre tjenester får ett verdig liv
• Legge til rette for stor grad av medvirkning fra den enkelte tjenestemottaker
• Øke livskvaliteten til de som mottar våre tjenester
• Alltid tilstrebe stabilitet og forutsigbarhet for våre tjenestemottakere gjennom dedikerte, motiverte og engasjerte medarbeidere
• Stor grad av fleksibilitet blant medarbeiderne i alle ledd i organisasjonen.
• Tett oppfølging av alle medarbeidere
• Kontinuerlig utvikle kompetansen til våre medarbeidere
• Skape positivitet organisasjonskultur i alle ledd i virksomheten
• Systematisk og kontinuerlig evaluering av virksomheten med hensikt å utvikle og forbedre våre tjenester

TJENESTER

Brukerstyrt personlig assistanse

Vi er opptatt av at de som velger oss som sin BPA leverandør skal få en best mulig hverdag og får mest mulig ut av tjenestene de mottar.

   Les mer

Heldøgns bo- og omsorg

Vi leverer heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med særskilte omsorgs og tilretteleggingsbehov i hele Norge.

   Les mer

Barnebolig

Vi organiserer helhetlige døgnbemannede bo, omsorgs og opplæringstilbud til barn og ungdom opp til 18 år i hele Norge.

   Les mer

OM OSS

FILOSOFI

Alle mennesker fortjener respekt og tillitt. Alle mennesker er like viktig og alle mennesker fortjener muligheten til å leve ett best mulig liv med selvbestemmelse og frihet i sin hverdag.Hvert enkelt menneske har sin rolle i samfunnet og har ressurser til å bidra tilbake til samfunnet i en eller annen form. Vi ønsker å samarbeide med de som mottar våre tjenester slik at den enkelte får utnyttet sine ressurser på en best mulig måte. Vi vil øke livskvaliteten til den enkelte gjennom opplevelse av ett meningsfullt og verdig liv.

Vår oppgave er å være tilstede og tilgjengelige når en oppdragsgiver og enkeltperson har behov for tilrettelagt bistand utenfor det kommunale hjelpeapparatet. Vi skal være fleksible, kreative og løsningsorienterte og tar alle henvendelser på alvor. Vi prøver å alltid ha ledig plass og kapasitet slik at vi raskt kan snu oss rundt og bidra til å løse utfordringer vi blir involvert i. For oss er alle oppdrag like viktige. Vi ønsker å legge til rette for at hvert enkelt menneske som får tjenester fra oss skal få muligheten til å leve ett selvstendig liv, der den enkelte kan ha selvbestemmelse og en opplevelse av å leve ett meningsfullt liv. Vi finner hvert enkelt oppdrag og tjeneste like givende og meningsfullt.

VISJON

For å nå vår visjon vil vi ha de beste medarbeiderne. Vi vil ha medarbeiderne med de beste holdningene, de beste verdiene, den beste innstillingen og med mest kompetanse. Vi vil ha lederne med de beste holdningene, de beste verdiene, den beste innstillingen og med mest kompetanse. Vi vil ha de medarbeiderne som strekker seg lengre og som brenner for jobben sin. De som vil mest og ønsker å lykkes mest. Vi gir oss aldri. Vi skal strekke oss så langt som overhode mulig og gjerne litt lenger i hvert enkelt oppdrag og for hvert enkelt menneske som mottar våre tjenester.

Vår visjon er å legge til rette for og bidra til økt livskvalitet for de som mottar våre tjenester. Vi vil være den foretrukne og trygge samarbeidspartneren til helsetjenesten i kommunene innen bo og omsorgstjenester og for mennesker som har fått innvilget vedtak om BPA ordning. Vi skal være det trygge valget fordi vi leverer tjenester av høy kvalitet. Alle som skal føle seg imøtekommende, ivaretatt og viktig. Vi skal representere tjenester med høy kvalitet og gjennomføringsdyktighet.

Økt
Livskvalitet
Brukerstyrt
personlig
assistanse
Heldøgns
bo- og omsorgstjeneste
Barnebolig
Helse og
omsorgstjenester

KONTAKT OSS

HEIMTA

 

Postadresse:
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Besøksadresse region Vest:
Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger

Besøksadresse region Øst:
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

 

*
*
*
Din epost har blitt sendt! vi takker for din henvendelse!
Oops, en feil har oppstått! Se markerte felter og prøv igjen.

Daglig leder:

Truls Navestad
Telefon: +47 90719669
E-post: truls.navestad@heimta.no

Regionsjef:

Lars Christian Torp
Telefon: +47 91842759
E-post: lars.chr.torp@heimta.no

Avtale og markedsansvarlig:

Jens Christian Petersen
Telefon: +47 90401050
E-post: jens.petersen@heimta.no

Virksomhetsleder Vest:

Kwame Dako
Telefon: +47 94241019
E-post: kwame.dako@heimta.no

Fagsjef:

Wiggo Anker Hansen
Telefon: +47 97688933
E-post: Wiggo.anker-hansen@heimta.no

Virksomhetsleder Øst:

Susanne Lindaas
Telefon: +47 90914887
E-post: susanne.lindaas@heimta.no

Virksomhetsleder Øst:

Glenn G. Hansen
Telefon: +47 48020765
E-post: gha@heimta.no

Virksomhetsleder Øst:

Sigve Stubberud
Telefon: +47 451 74 009
E-post: sigve.stubberud@heimta.no

HR Sjef :

Trude Greni
Telefon: +47 91699144
E-post: trude.greni@heimta.no

Administrasjon:

Therese Drikakisi
Telefon: +47 97987680
E-post: therese.drikakisi@heimta.no

Julie Valleraune
Telefon: +47 45009856
E-post: julie.valleraune@heimta.no

Økonomi:

Bjørn Herman Arntzen
Telefon: +47 95827282
E-post: bjorn.herman.arntzen@heimta.no